เงื่อนไขการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การชำระเงินต้องชำระผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ในนามนิติบุคคล คือ “  บจก. โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด  ”  เท่านั้น ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินในนามพนักงานขาย หรือ ชำระเงินในนามบุคคล  หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้นโดยการชำระเงิน  พนักงานขาย จะต้องแสดงเอกสารยืนยันพร้อมเงื่อนไขการขายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร“  บจก. โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด  ”  เท่านั้น และเมื่อชำระแล้วลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้ เท่านั้นTel:   02-482-7051 / 086-307-7319       Fax : 02-4827052         Email: sales@polytechindustry.co.th / ptiproduct@hotmail.com โดยลูกค้าจะต้องระบุชื่อ  และข้อมูลของผู้ชำระเงิน  ไว้ให้บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้   หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง  บริษัทฯจะถือว่าการชำระเงินนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์.